Registry Gear 2.1.2.618

Registry Gear 2.1.2.618

RegistryGear.com – 1,5MB – Shareware – Windows
Registry Gear is the next generation of Windows registry cleaning and optimization tool. Using a state of the art scan engine it can give you a complete diagnosis of Windows registry, remove invalid registry entries, references and links, identify and thoroughly repair the registry errors and conflicts. Registry Gear can also tweak and optimize Windows registry to improve the performance of your Windows system, speed up your computer to navigate and operate smoothly. Main Features: --Scan & Fix Invalid ActiveX, OLE, COM Application Paths Windows Fonts Sound and AppEvents Help and Resource Shared DLLs Startup Programs Add/Remove Programs File Extensions Windows Start Menus User Software Settings Browser Helper Objects (BHO) History Lists Shortcut Files Windows Firewall Programs Virtual Devices and Services Empty Registry Keys IE Context Menu IE Toolbar Buttons Invalid Files Paths --Defrag & Optimize Registry Gear can perform physical defragmentation for Windows registry file. After the defragmentation, Windows registry will acquire a linear structure which will reduce application response time and registry access time. --Backup & Restore Registry Gear uses a special algorithm to backup your Windows registry before you do any cleaning actions. You can restore them any time. With Registry Gear you can schedule your cleaning tasks to take place automatically, allowing you to enjoy complete peace of mind. ...

Tổng quan

Registry Gear là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi RegistryGear.com.

Phiên bản mới nhất của Registry Gear là 2.1.2.618, phát hành vào ngày 20/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/04/2009.

Registry Gear đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,5MB.

Registry Gear Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Registry Gear!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
RegistryGear.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản